Bảng phân bổ lịch bay sân bay Nội Bài

BKK Bangkok VN 611 Vietnam Airlines 9:30 AM Landed 321
BKK Bangkok VN 615 Vietnam Airlines 12:55 PM Scheduled 321
BKK Bangkok VN 613 Vietnam Airlines 3:45 PM Scheduled 321
BMV Banmethuot VN 1601 Vietnam Airlines 7:55 AM Scheduled 321
CAN Guangzhou VN 3506 Vietnam Airlines 8:35 AM Scheduled E90
CAN Guangzhou VN 506 Vietnam Airlines 12:50 PM Scheduled 321
CDG Paris VN 17 Vietnam Airlines 11:55 PM Scheduled 777
CTU Chengdu VN 552 Vietnam Airlines 1:05 PM Scheduled 321
CXR Nha Trang VN 1553 Vietnam Airlines 5:40 AM Scheduled 321
CXR Nha Trang VN 1557 Vietnam Airlines 11:55 AM Scheduled 321
CXR Nha Trang VN 1557 Vietnam Airlines 11:55 AM Scheduled 321
CXR Nha Trang VN 1561 Vietnam Airlines 6:20 PM Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1501 Vietnam Airlines 6:30 AM Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1505 Vietnam Airlines 9:20 AM Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1507 Vietnam Airlines 11:25 AM Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1503 Vietnam Airlines 12:05 PM Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1503 Vietnam Airlines 12:05 PM Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1509 Vietnam Airlines 1:30 PM Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1515 Vietnam Airlines 2:00 PM Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1517 Vietnam Airlines 4:15 PM Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1519 Vietnam Airlines 6:35 PM Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1521 Vietnam Airlines 7:45 PM Scheduled 321
DAD Da Nang VN 1527 Vietnam Airlines 8:40 PM Scheduled 321
DIN Dien Bien Phu VN 1702 Vietnam Airlines 11:00 AM Scheduled AT7
DIN Dien Bien Phu VN 1704 Vietnam Airlines 2:25 PM Scheduled AT7
DLI Dalat VN 1565 Vietnam Airlines 6:10 AM Scheduled 321
HKG Hong Kong VN 592 Vietnam Airlines 10:40 AM Landed 52 min 321
HUI Hue VN 1541 Vietnam Airlines 8:50 AM Scheduled 321
HUI Hue VN 1543 Vietnam Airlines 1:35 PM Scheduled 321
HUI Hue VN 1545 Vietnam Airlines 7:15 PM Scheduled 321
HUI Hue VN 1547 Vietnam Airlines 8:30 PM Scheduled 321
ICN Seoul VN 3410 Vietnam Airlines 11:10 PM Scheduled 332
ICN Seoul VN 416 Vietnam Airlines 11:35 PM Scheduled 332
ICN Seoul KE 5684 Korean Air Lines 11:35 PM Scheduled 332
KHH Kaohsiung VN 586 Vietnam Airlines 6:15 PM Scheduled 321
KIX Osaka VN 330 Vietnam Airlines 12:30 AM Landed On-time 321
KUL Kuala Lumpur VN 681 Vietnam Airlines 3:40 PM Scheduled 321
LGW London VN 55 Vietnam Airlines 12:15 AM Landed 777
LPQ Luang Prabang VN 931 Vietnam Airlines 1:00 PM Scheduled 321
LPQ Luang Prabang VN 2905 Vietnam Airlines 6:50 PM Scheduled AT7
NGO Nagoya VN 346 Vietnam Airlines 12:15 AM Landed On-time 321
NRT Tokyo VN 310 Vietnam Airlines 12:20 AM Landed On-time 330
NRT Tokyo VN 3310 Vietnam Airlines 11:55 PM Scheduled 767
PEK Beijing VN 512 Vietnam Airlines 10:10 AM Scheduled 777
PNH Phnom Penh VN 3869 Vietnam Airlines 8:20 PM Scheduled 321
PQC Phu Quoc VN 1233 Vietnam Airlines 6:05 AM Scheduled 321
PQC Phu Quoc VN 1233 Vietnam Airlines 6:05 AM Scheduled 321
PUS Busan VN 428 Vietnam Airlines 12:30 AM Landed On-time 321
PUS Busan VN 426 Vietnam Airlines 1:00 AM Landed On-time 321
PVG Shanghai VN 530 Vietnam Airlines 10:20 AM Scheduled 321
PXU Pleiku VN 1613 Vietnam Airlines 11:25 AM Scheduled AT7
PXU Pleiku VN 1615 Vietnam Airlines 5:15 PM Scheduled AT7
REP Siem Reap VN 837 Vietnam Airlines 3:30 PM Scheduled 321
REP Siem Reap VN 841 Vietnam Airlines 4:35 PM Scheduled 321
REP Siem Reap VN 839 Vietnam Airlines 5:10 PM Scheduled 321
REP Siem Reap VN 835 Vietnam Airlines 6:00 PM Scheduled 321
REP Siem Reap VN 835 Vietnam Airlines 6:00 PM Scheduled 321
REP Siem Reap VN 6841 Vietnam Airlines 6:40 PM Scheduled 321
RGN Yangon VN 957 Vietnam Airlines 4:40 PM Scheduled F70
SGN Ho Chi Minh City VN 631 Vietnam Airlines 6:00 AM Scheduled 321
SGN Ho Chi Minh City VN 631 Vietnam Airlines 6:00 AM Scheduled 321
SGN Ho Chi Minh City VN 227 Vietnam Airlines 7:10 AM Scheduled 321
SGN Ho Chi Minh City VN 231 Vietnam Airlines 8:30 AM Scheduled 321
SGN Ho Chi Minh City VN 233 Vietnam Airlines 10:00 AM Scheduled 777
SGN Ho Chi Minh City VN 235 Vietnam Airlines 11:00 AM Scheduled 777
SGN Ho Chi Minh City VN 239 Vietnam Airlines 12:50 PM Scheduled 321
SGN Ho Chi Minh City VN 249 Vietnam Airlines 2:30 PM Scheduled 332
SGN Ho Chi Minh City VN 253 Vietnam Airlines 3:30 PM Scheduled 332
SGN Ho Chi Minh City VN 255 Vietnam Airlines 4:00 PM Scheduled 777
SGN Ho Chi Minh City VN 263 Vietnam Airlines 4:30 PM Scheduled 321
SGN Ho Chi Minh City VN 773 Vietnam Airlines 4:55 PM Scheduled 332
SGN Ho Chi Minh City VN 781 Vietnam Airlines 4:55 PM Scheduled 330
SGN Ho Chi Minh City VN 261 Vietnam Airlines 6:30 PM Scheduled 777
SGN Ho Chi Minh City VN 265 Vietnam Airlines 7:00 PM Scheduled 332
SGN Ho Chi Minh City VN 267 Vietnam Airlines 7:30 PM Scheduled 777
SGN Ho Chi Minh City VN 273 Vietnam Airlines 8:10 PM Scheduled 777
SGN Ho Chi Minh City VN 513 Vietnam Airlines 8:30 PM Scheduled 332
SGN Ho Chi Minh City VN 279 Vietnam Airlines 9:55 PM Scheduled 321
SIN Singapore VN 663 Vietnam Airlines 8:10 AM Landed On-time 321
SIN Singapore VN 661 Vietnam Airlines 10:50 AM Scheduled 321
TBB Tuy Hoa VN 1651 Vietnam Airlines 7:05 AM Scheduled AT7
TPE Taipei VN 576 Vietnam Airlines 8:25 AM Landed 53 min 321
TPE Taipei VN 578 Vietnam Airlines 5:35 PM Scheduled 321
UIH Qui Nhon VN 1621 Vietnam Airlines 8:05 AM Scheduled 321
VCA Can Tho VN 1201 Vietnam Airlines 7:00 AM Scheduled 321
VCA Can Tho VN 1203 Vietnam Airlines 2:30 PM Scheduled 321
VDH Dong Hoi VN 1591 Vietnam Airlines 1:30 PM Scheduled AT7
VII Vinh City VN 1713 Vietnam Airlines 8:05 AM Scheduled AT7
VII Vinh City VN 1715 Vietnam Airlines 5:15 PM Scheduled 321
VTE Vientiane VN 921 Vietnam Airlines 9:40 AM Scheduled 321
VTE Vientiane VN 2897 Vietnam Airlines 4:40 PM Scheduled 320